Кресна АД

Леярство и производство на отливки

“Енергоремонт – Кресна АД” е с 37 годишна традиция в леярството. Заводът е  специализиран в производството на отливки, резервни части и нестандартно оборудване от въглеродни, ниско и високолегирани стомани, сив и износоустойчив чугун. Оборудването  на фирмата позволява производството на отливки с единични тегла от 0,5 до 6000кг.

%

Надеждност

%

Доверие

%

Качество

Опит

Звена

“Енергоремонт Кресна АД” гр. Кресна е с 37 годишна традиция в леярството, като произвежда отливки и резервни части за енергетиката, в т.ч. шламови помпи за ТЕЦ, брони за топкови мелници, покривни дискове и диск-главини за вентилаторни мелници, различни отливки за българските промишлени и минно-обогатителни предприятия, отливки за циментовите заводи, отливки за корабостроенето  и отливки за износ.

Предприятието разполага  с добре оборудван моделен цех за производство и ремонт на необходимата моделна екипировка. Фирмата инвестира в закупуването и монтажа на нови модерни инсталации за регенериране на формовъчните и сърцеви смеси, и за транспортиране на кварцовия пясък към смесителите във Формовъчен участък. За топене на метала разполага с два броя четиритонни електродъгови пещи.

Новини

На 11.05.2022г. фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА“ АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.070 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“

Виж документа

 

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение

06.11.2018

 

Учедомяваме Ви, че „Енергоремонт – Кресна“ АД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс“ в УПИ №005187 (новообразуван) от разделяне на поземлен името № 005174, находящ се в м. „Затока“, землище на гр. Кресна, област Благоевград. Имато, в който се предвижда осъществяване на инвестиционното предложение е с обща площ 25,540 дка.

Виж документа

 

Проект BG16RFOP002-2.077-1318 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Дата на публикуване: 11.02.2021г.

Виж документа

 

 

 

 

 

 

На 21.01.2021г фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА“ АД приключва изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020г.

Виж документа

 

 

 

„ЕНЕРГОРЕМОНТ – КРЕСНА” АД приключва успешно сключения договор на 05.06.2017г. за изпълнение на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Виж документа

ЕНЕРГОРЕМОНТ – КРЕСНА” АД сключи договор на 05.06.2017г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Виж документа

 

Фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА“ АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-1400-C01
Виж документа